ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุจิรา แสงผา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุการ