ชื่อ - นามสกุล :นายนิกร คำปัน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง