ชื่อ - นามสกุล :นางประภาภรณ์ ศรีทิน
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : กองวิชาการและแผนงาน