ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑามาศ คุ้มสระพรม.
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน