ชื่อ - นามสกุล :นายกล ศรีพระจันทร์
ตำแหน่ง :ช่างไม้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่างไม้