นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84754
Page Views 132048
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ เทศบาล 2496 ถึง 2562 (2) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
พระราชกฤฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ-2558 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนกยกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (12 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกัน-ของ-อปท-62 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา (12 พ.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ-พ.ศ.-2544 (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ-พ.ศ.-๒๕๔๔ (12 พ.ค. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
(26 เม.ย. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
แนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง (26 เม.ย. 66 | อ่าน 24 ครั้ง)
แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (26 เม.ย. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (26 เม.ย. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)